Trang 3512, kết quả từ 35111 tới 35120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Hữu Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Phố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Chiến Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chiến Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Duy Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đình Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Ngản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Ngản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350735083509351035113512351335143515...74341