Trang 3522, kết quả từ 35211 tới 35220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Bá Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Trọng Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trọng Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Huy Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351735183519352035213522352335243525...74341