Trang 3523, kết quả từ 35221 tới 35230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lại Cao Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Cao Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Đăng Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đăng Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351835193520352135223523352435253526...74341