Trang 3529, kết quả từ 35281 tới 35290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Trọng Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Mông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Hữu Miếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Miếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Mạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Duy Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Duy Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Sĩ Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sĩ Mâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352435253526352735283529353035313532...74341