Trang 3533, kết quả từ 35321 tới 35330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Đình Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Quang Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Huế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Tiến Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tiến Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352835293530353135323533353435353536...74341