Trang 3545, kết quả từ 35441 tới 35450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Thanh ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thanh ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Yền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Yền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Hộp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hộp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm én

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm én, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn ắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn ắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354035413542354335443545354635473548...74341