Trang 3546, kết quả từ 35451 tới 35460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Như Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Như Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Quang Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lò Văn Xích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Xích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354135423543354435453546354735483549...74341