Trang 3552, kết quả từ 35511 tới 35520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Na, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Mọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Mọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354735483549355035513552355335543555...74341