Trang 3556, kết quả từ 35551 tới 35560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huy Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Liểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Khẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Khẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355135523553355435553556355735583559...74341