Trang 3558, kết quả từ 35571 tới 35580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Đình Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Đắc Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đắc Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Cao Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Cao Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Viết Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Viết Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm nam Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm nam Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355335543555355635573558355935603561...74341