Trang 3572, kết quả từ 35711 tới 35720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sâm Sành Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sâm Sành Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Sẩm Đếch San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sẩm Đếch San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lý Việt Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Việt Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Híu Sủi Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Híu Sủi Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Vĩnh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Vĩnh Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng A Phật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng A Phật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356735683569357035713572357335743575...74341