Trang 3573, kết quả từ 35721 tới 35730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Đình Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Phật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Voòng Lập Phí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Voòng Lập Phí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Sẩm Phu Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sẩm Phu Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Những

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Những, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Mốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Mốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356835693570357135723573357435753576...74341