Trang 3577, kết quả từ 35761 tới 35770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bàn Tiến Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Tiến Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tất Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tất Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Xuân Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Diếp Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diếp Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357235733574357535763577357835793580...74341