Trang 3579, kết quả từ 35781 tới 35790 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Hoàng Văn Trực

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Hoàng Công Thắng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Công Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Hoàng Công Ơn

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Công Ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Nông ích Quy

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nông ích Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Lưu Hồng Sinh

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lưu Hồng Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Nông Thanh Thuỷ

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nông Thanh Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Vũ Văn Nhân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Vũ Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Nông Văn Nắng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nông Văn Nắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Lữ Thanh Mai

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lữ Thanh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luyện

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357435753576357735783579358035813582...74341