Trang 3595, kết quả từ 35941 tới 35950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Su, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359035913592359335943595359635973598...74341