Trang 3596, kết quả từ 35951 tới 35960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Nhưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Mỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Mỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359135923593359435953596359735983599...74341