Trang 3600, kết quả từ 35991 tới 36000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Đình Tuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Tuẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Võ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359535963597359835993600360136023603...74341