Trang 3611, kết quả từ 36101 tới 36110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Kim Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360636073608360936103611361236133614...74341