Trang 3612, kết quả từ 36111 tới 36120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360736083609361036113612361336143615...74341