Trang 3616, kết quả từ 36151 tới 36160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trấn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trấn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Công Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Xuân Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xuân Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Xuân Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Bá Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Bá Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thái Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Miêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361136123613361436153616361736183619...74341