Trang 3646, kết quả từ 36451 tới 36460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Xuân Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Tờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tờn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Viết Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Dã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364136423643364436453646364736483649...74341