Trang 3666, kết quả từ 36651 tới 36660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Kéc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kéc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366136623663366436653666366736683669...74341