Trang 3668, kết quả từ 36671 tới 36680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Phung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Giang Thế Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Thế Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366336643665366636673668366936703671...74341