Trang 3674, kết quả từ 36731 tới 36740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 2/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thị Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Soát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Soát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...366936703671367236733674367536763677...74341