Trang 3677, kết quả từ 36761 tới 36770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sĩ Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 7/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Núi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Thị Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Xưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/6/1992, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367236733674367536763677367836793680...74341