Trang 3678, kết quả từ 36771 tới 36780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Thế Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quang ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang ủi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 24/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367336743675367636773678367936803681...74341