Trang 3683, kết quả từ 36821 tới 36830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quang Ngẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Ngẫu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Sĩ Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đức Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thiệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thiệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 18/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367836793680368136823683368436853686...74341