Trang 3684, kết quả từ 36831 tới 36840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Đình Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Chuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Quang Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kim Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Duyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 28/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 24/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367936803681368236833684368536863687...74341