Trang 3706, kết quả từ 37051 tới 37060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mọi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 22/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Quyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Sỹ Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 13/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hữu Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 12/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...370137023703370437053706370737083709...74341