Trang 3707, kết quả từ 37061 tới 37070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Cánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 2/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 14/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Vu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Vu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Công Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...370237033704370537063707370837093710...74341