Trang 551, kết quả từ 5501 tới 5510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hà Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Đồng Ngoánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đồng Ngoánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...546547548549550551552553554...74341