Trang 748, kết quả từ 7471 tới 7480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ky, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Nhịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhịn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...743744745746747748749750751...74341