Trang 941, kết quả từ 9401 tới 9410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Thị Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Thành Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thành Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tô Văn Hăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tô Văn Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Thanh Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...936937938939940941942943944...74341