Trang 10204, kết quả từ 102031 tới 102040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/195, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Đình Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Phước TRi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước TRi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Hồng Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hà Ngọc Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Xưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thị Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Thị Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...101991020010201102021020310204102051020610207...74341