Trang 10272, kết quả từ 102711 tới 102720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trịnh Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Thân Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Lủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hà Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102671026810269102701027110272102731027410275...74341