Trang 10273, kết quả từ 102721 tới 102730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Thạch Chét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Chét, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thạch Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Của, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Thạch Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Thạch Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phan Ngọc Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Chẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Th văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Th văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...102681026910270102711027210273102741027510276...74341