Trang 11040, kết quả từ 110391 tới 110400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thân Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lương ế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương ế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Dương Ph. Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ph. Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ch. Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ch. Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110351103611037110381103911040110411104211043...74341