Trang 10653, kết quả từ 106521 tới 106530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ ... Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ ... Huy Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Huy Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Thị Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106481064910650106511065210653106541065510656...74341