Trang 11001, kết quả từ 110001 tới 110010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đàm V. Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm V. Ngọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lể Phỉ Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lể Phỉ Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ V. Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ V. Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phước Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Giã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Giã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109961099710998109991100011001110021100311004...74341