Trang 11002, kết quả từ 110011 tới 110020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Nhẵn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Nhẵn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thái Bá Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 26/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mạc V. Hạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc V. Hạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109971099810999110001100111002110031100411005...74341