Trang 11020, kết quả từ 110191 tới 110200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Của, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Của, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Cuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần C. Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần C. Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110151101611017110181101911020110211102211023...74341