Trang 11021, kết quả từ 110201 tới 110210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn H. Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Hóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Minh Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 7/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Quang Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thái Bá Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Quang Củng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Củng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110161101711018110191102011021110221102311024...74341