Trang 11119, kết quả từ 111181 tới 111190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Xí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần V. Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V. Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Trí Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trí Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thân Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Võ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111141111511116111171111811119111201112111122...74341