Trang 11135, kết quả từ 111341 tới 111350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phỉ ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1974, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111301113111132111331113411135111361113711138...74341