Trang 11140, kết quả từ 111391 tới 111400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Thị Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Công Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Phỉ Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hứa Xảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Xảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111351113611137111381113911140111411114211143...74341