Trang 10276, kết quả từ 102751 tới 102760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tấn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Thị Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Văn Đức Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đức Cang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Thị Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102711027210273102741027510276102771027810279...74341