Trang 10315, kết quả từ 103141 tới 103150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Kéo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kéo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lương Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Liềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103101031110312103131031410315103161031710318...74341