Trang 11024, kết quả từ 110231 tới 110240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Đình Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần V. Huých

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V. Huých, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110191102011021110221102311024110251102611027...74341