Trang 11147, kết quả từ 111461 tới 111470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Minh Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn thị Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phan Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn thị Phớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Phớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần Công Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Kh. Thưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kh. Thưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn thị Nhồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Nhồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111421114311144111451114611147111481114911150...74341