Trang 345, kết quả từ 3441 tới 3450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mẽng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mẽng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Đình Ngạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Ngạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Em Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Em Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Quách Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Thành Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thành Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...340341342343344345346347348...74341